Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Investiční akce

silniceOdbor územního plánování MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY připravil na 19. 1. 2017 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje HMP Vyšehradská jednání a návrzích změn územního plánu. Co se týká Letňan, bude se projednávat změna uzemní plánu pro budoucí silniční obchvat. 
Pozn. autora článku
Dle informace z radnice MČ Praha 18 MČ Praha 18, s navrhovanou změnou územního plánu nesouhlasí.


TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU -  stručný popis

Výpis z dokumentu:

Změnou se však částečně mění uspořádání vybrané komunikační sítě v území mezi Letňany a Kbely severovýchodně od letiště Letňany při zachování nabídky všech potřebných dopravních vztahů. Důvodem nového uspořádání komunikační sítě je omezení zásahu do ploch založené zeleně, zlepšení podmínek v území pro výraznější rozvoj nové zeleně. Změnou navržené uspořádání komunikací vychází v případě ulice Toužimské částečně ze situačního řešení jižních variant A,B vyhledávací studie „TV Kbely, stavba č.40032 – Komunikace Toužimská. Úpravy prostorového (zejména výškového) řešení ulice Toužimské však musí zachovat podmínky vyplývající z požadavků na letecký provoz letiště Letňany i za cenu zahloubení stávající komunikace. Navržená trasa výhledového radiálního propojení s Pražským okruhem je dle možností souvisejících s vymezeným územím změny UP upravena tak, aby vliv komunikace na plochy lesoparku byl co nejmenší. Původně uvažované řešení přes východní část lesoparku bylo městskou částí Praha 19 – Kbely odmítnuto a zpracovatel uvedené argumenty akceptoval. Změnou dochází k rozšíření celoměstského systému zeleně, Změna nenarušuje koncepci ÚSES, její součástí ale je formální zrušení funkčního interakčního prvku (IP), který je představován úzkým pásem dřevin podél železniční tratě. Tento pás dřevin zůstane reálně z velké části zachován, bude však nové plnit funkci izolační – odcloní novou komunikaci od stávajícího lesoparku založeného již dříve jižně od IP. Řešené území změny okrajově zasahuje do ochranného pásma národní přírodní památky Letiště Letňany a zároveň do evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 Praha – Letňany, kde je v obou případech předmětem ochrany populace kriticky ohroženého sysla obecného. Vzhledem k předmětu změny se nepředpokládá ovlivnění těchto limitů ochrany přírody.


Další informace a dokumentace najdete:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/spolecne_jednani.html

 

 

 

 

 

 

 

aviaOdbor územního plánování MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY připravil na 19. 1. 2017 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje HMP Vyšehradská jednání a návrzích změn územního plánu. Co se týká Letňan, bude se projednávat změna uzemní plánu pro budoucí  novou bytovou  výstavbu pro cca 6 000 obyvatel, která bude postavená v areálu Avie.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU -  stručný popis

Výpis z dokumentu:

Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, ani s územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy, v platném znění (ZÚR). Řešené území změny se dle ZÚR nachází v Transformační oblasti T/1 – Letňany – Avia, Letov, která je součástí kompaktního města. Důvodem změny je vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí, místo dnes již nevyužívaných stávajících objektů.

Revitalizace areálu AVIE na kvalitní multifunkční urbanistický soubor je v souladu s principy ochrany nezastavěného území. Vznikne nová komplexní městská čtvrť zahrnující nejen bydlení, ale i občanskou vybavenost v podobě školy, komerční vybavenost, plochy pro pracovní aktivity i rekreaci a sport, to vše propojeno veřejnými prostranstvími. Změna navrhuje místo současné plochy výrobní /VS/ převážně plochu všeobecně smíšenou /SV/ z důvodu umožnění vzniku nové městské čtvrti pro cca 6000 obyvatel s plnohodnotnou městskou vybaveností s lokálním centrem (náměstím), včetně založení nového městského parku a doplňkových ploch veřejné zeleně. Vzhledem k demografické situaci Letňan (viz Demografická prognóza MČ Prahy 18, březen 2014) zůstává klíčové navázat výstavbu rezidenčních kapacit v areálu AVIA na zvýšení kapacit mateřských a základních škol.

Další informace, kompletní dokumentace :ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metra MHDPrůměrný státní úředník má kancelář o velikosti 13,5 metru čtverečních a státní kasu vyjde její provoz – tedy údržba, energie a případně nájem – na bezmála 29 tisíc korun ročně. Kdyby rozloha státních kanceláří klesla o metr, uspořil by stát při svých 140 tisících zaměstnancích na 200 milionů korun ročně. Tolik propočty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který funguje jako jakási realitní kancelář státu.

Teď má úřad spadající pod resort financí nový úkol. Dotáhnout do finále myšlenku ministra financí Andreje Babiše na velká úřednická škatulata. Šéf státní kasy a také hnutí ANO totiž chce postavit nový ministerský komplex v pražských Letňanech, kam by přestěhoval na 11 tisíc úředníků. V první fázi by na konečnou metra C „nahnal“ své podřízené. Tedy přes 6,5 tisíce zaměstnanců ministerstva a jemu podřízených úřadů.
„Myšlenka je postavit obrovský kancelářský komplex v Letňanech, kde by mohlo pracovat 10 až 11 tisíc lidí. Mohlo by tam sedět nejen všech 6715 úředníků Ministerstva financí a jeho podřízených organizací, ale výhledově by se tam mohly přestěhovat další resorty a úřady,“ uvedl ministr pro deník Právo. Výhledově by se tak mohli stěhovat i zaměstnanci třeba z resortů dopravy nebo místního rozvoje. Poslední jmenované ministerstvo má například hlavní sídlo na velmi lukrativním místě. V paláci přímo na Staroměstském náměstí. Výhodné by to mělo být podle Babiše pro úředníky i návštěvníky. Nemuseli by totiž obíhat vícero adres, ale vše by bylo na jednom místě, navíc pohodlně dostupném metrem. Stavba by podle předběžných odhadů mohla vyjít na šest miliard korun. Financovat by ji Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových měl právě z prodeje lukrativních nemovitostí v centru Prahy. Těch má jen Ministerstvo financí bezmála čtyři desítky. Podle Babiše by v nich do budoucna mohly být lukrativní byty či kanceláře.
Podobné plány nejsou novinkou. Například v roce 2008 podobnou akci „Kulový blesk“ plánoval ministr průmyslu a obchodu Martin Říman (ODS). Chtěl sestěhovat do jedné budovy úředníky svého ministerstva a jemu podřízených úřadů z jedenácti různých lokalit v Praze. Centrální budovu na nábřeží si ale hodlal ponechat. Jeho plán zastavila ekonomická krize, která srazila cenu ministerských nemovitostí.

Zdroj: seznam.cz 

Podle informace z TV bude areál situován do  prostoru konečné stanice metra  v Letňanech. Zda se stavba realizuje zatím nevíme, protože podobný megalomantský nápad jsme tu již měli  v roce 2010 to se dokonce uvažovalo, že v Letňanech bude Olympijský stadion i s  vesnicí. Pokud by se stavby pana ministra přeci jenom realizovaly,  jak by asi odpovědný projektant  řešil problém   s letňanským letištěm, protože budovy by  určitě zasahovaly do přistávacího koridoru kde je každá nová stavba hodně omezená.

Olaf Deutsch

Související článek: SPORT.CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysočanská radiala-150x150Kolem Kolbenovy ulice se začíná stavět Po více než desetiletí příprav začíná ostrá fáze přeměny území po někdejší obří fabrice ČKD v Praze ve Vysočanech na novou čtvrť plnou bytových a kancelářských novostaveb. Projekty v úhrnu za desítky miliard korun zdržela krize i riziko ekologických zátěží.  Více na: v článku Vysočany: trhovce střídá stavební ruch  ZDE

ZDE 

lentilky letištěAčkoli se Metropolitní plán Prahy připravuje již tři roky, není jasné, jak reaguje na polistopadový rozvoj Prahy a očekávání jejích obyvatel. Nedostatečné zapojení veřejnosti kritizují občanské spolky i část odborné obce. Proto Arnika uspořádala vlastní anketu Skleněné peklo a Pražský klenot, která se snaží názory Pražanů zjistit. Šance nominovat stavby je až do poloviny ledna. Více na sklenenepeklo.org.

Zdroj:Arnika