Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

starosta MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18,   Praha 9 – Letňany

SVOLÁVÁ  (Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění)  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

 

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany;

zasedací místnost v přízemí budovy

Termín konání: 29. dubna 2024 (pondělí) od 14.00 hodin

Navržený program jednání:

1) Zahájení

2) Dotazy a podněty občanů (pevný bod v 17.00 hodin)

3) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

4) Informace

5) Dotazy a podněty členů ZMČ

6) Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

 

Návrh programu: (pořadí, téma, předkladatel)

1. Jednací řád ZMČ místostarosta Lněnička

2. Jednací řád výborů ZMČ místostarosta Lněnička

3. Letiště Letňany – podnět na změnu ÚP 234/2019 starosta Kučera

4. Podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku parc. č. 766/1, k. ú. Letňany (U

Lesoparku) starosta Kučera

5. Návrh na úpravu pravidel Fondu pro dopravní infrastrukturu a životní

prostředí MČ Praha 18 starosta Kučera

6. Návrh na úpravu pravidel Fondu výstavby MČ Praha 18 starosta Kučera

7. Návrh na úpravu pravidel Fondu pro sport a tělovýchovu starosta Kučera

8. Dotace pro SDH Letňany na rok 2024 starosta Kučera

9. LEMANT – revokace usnesení ZMČ č. 263/Z7/23 ze dne 11.12.2023 (smlouva

o spoluúčasti investora na rozvoji území (lokalita areál AVIE)) místostarosta Lněnička

10. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023 a návrh na

rozdělení hospodářského výsledku do fondů místostarosta Lněnička

11. Účelové neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím na realizaci části

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023 - 2024

místostarosta Lněnička

12. Žádost o účelovou investiční dotaci ZŠSvL místostarosta Lněnička

13. Navyšování kapacit základních škol místostarostka Lojková

14. Vyhodnocení dotačního řízení v oblasti kultury a volného času za rok 2023 místostarostka Lojková

15. Poskytnutí dotací pro rok 2024 v oblasti kultury a volného času místostarostka Lojková

16. Poskytnutí dotací pro rok 2024 v sociální oblasti místostarostka Lojková

17. Vyhodnocení dotačního řízení v oblasti sportu za rok 2023 radní Lukešová

18. Poskytnutí dotací pro rok 2024 v oblasti sportu radní Lukešová

19. Zapojení základních škol do programu na zkvalitnění výuky tělesné výchovy

na základních školách „Trenéři ve škole“ radní Lukešová

20. Smlouva o zřízení služebnosti IS – Vodafone Czech Republic, a.s. místostarosta Nekolný

21. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s. místostarosta Nekolný

22. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s. místostarosta Nekolný

23. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s. místostarosta Nekolný

24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s. místostarosta Nekolný

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

25. Změna územního plánu hl. m. Prahy ve prospěch plánu tramvajových tratí

severovýchodního okraje Prahy 9, Prahy 18, Prahy 19 a Prahy – Čakovic místostarosta Nekolný

26. Stanovisko k odsvěření pozemků v k. ú. Letňany radní Halama

27. Personální změny ve výborech ZMČ NVV