Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

letnany Letiště

Vážení spoluobčané,

není vám lhostejný život v Letňanech a chcete vědět co se bude stavět na místě našeho letňanského letiště, přijďte na veřejnou prezentaci, kde investor představí svůj plán rozvoje území Letiště Letňany. Akce se bude konat dne 27. března od 18:00 v obřadní síni MČ Praha 18, na adrese Bechyňská 639, Praha 18.

Původní zdroj:  ZDE 

 

 

Co přezentaci investora předcházelo:  

O zrušení  letňanského  letiště se již jednalo  na zasedání  zastupitelstva MHMP  dne 26. 1. 2024  kdy rozhodli pražští zastupitelé o zahájení pořizování aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy č. 8, která vypouští letňanské letiště.  Proti zrušení vystoupilo několik zastupitelů za ANO, KDU-ČSL a SPD. Zastupitel Jan Wolf připomněl, jakou nevyčíslitelnou hodnotu má pro Letňany stoletá letecká tradice. Zastupitelé Stanislav Nekolny a Martin Hrubčík upozornili na nesouhlas Letňan a Kbel s rušením letiště.  Pro zrušení letiště vystoupil Petr Hlaváček - náměstek pro rozvoj a také hlavně zastupitelé pražské  ODS.

 Čtěte dále co se mělo projednávat na jednání zastupitelstva MČ Praha 18  ( pozn radakce:  mohli jsem se všichni vyjádřit, že nesouhlasíme se zrušením letiště - nepovedlo se)

Dle konceptu ZÁPISu předloženého k  8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2022 – 2026,  které se konal 26. ÚNORA 2024 se měl projednávat jako bod 5 Letiště Letňany – aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy a podnět č. 234/2019 - Změna funkčního využití ploch, Letiště Letňany. Bod Letiště ….. se však neprojednával, protože údajně investor požádal letňanskou radnici aby bod č. 5 zastupitelstvo neprojednávalo a proto ho předkladatel starosta Letňan na poslední chvíli stáhl.

Co obsahoval bod č. 5 si můžete přečíst níže:

5.           Letiště Letňany – aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy a podnět č. 234/2019 - Změna funkčního využití ploch, Letiště Letňany

Bod č. x

Letiště Letňany – aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy a podnět č. 234/2019 - Změna funkčního využití ploch, Letiště Letňany

Předkládá: starosta Kučera

Odbor: OKS                                 Zpracoval: xxxxxxxxxxx

x.1         Usnesení č. xxx/Z8/24

1.           ZMČ zásadně nesouhlasí s dalším projednáváním podnětu 234/2019.

2.           ZMČ ukládá starostovi zaslání stanoviska MČ Praha 18 orgánům Hl. m. Prahy.

x.2         Důvodová zpráva:

x.2.1     Legislativní podklady:

            zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

            zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

x.2.2     Důvodová zpráva:

MČ Praha 18 již od počátku přípravy změn na území letiště Letňany nesouhlasí s jejich pořizováním.

1)           E-mailovou zprávou ze dne 24.01.2020 (pátek) byla Městská část Praha 18 požádána předsedou Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP, panem Petrem Zemanem, o stanovisko MČ Praha 18 k podnětu na změnu ÚP č. 234/2019, která se týká změny ÚPn v lokalitě Letiště Letňany. Podnět měl být projednán na jednání VURM ZHMP již dne 30.01.2020, tj. 6 dní od požadovaného vyjádření.  

Jak vyplývá ze zápisu z jednání VURM ZHMP ze dne 30.01.2020, byl tento bod vyňat z projednávání do doby, než si to žadatel dojedná s MČ.

2)           Dne 08.10.2021 zaslala legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí ČR žádost o vyjádření, případně zaslání připomínek (do 29.10.2021) k Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů (dále jen novela NV).

Předkládanou novelou NV se navrhuje vyřazení EVL CZ0113774 Praha – Letňany z národního seznamu EVL, a to formou zrušení přílohy č. 8 nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.

RMČ usnesením č. 404/17/21 ze dne 25.10.2021 vyjádřila svůj jednoznačný nesouhlas se zrušením přílohy č. 8 nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vyřazení EVL CZ0113774 Praha – Letňany z národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL).

3)           RMČ Praha 18 usnesením č. 445/20/21 ze dne 24.11.2021 k podnětu na pořízení změn na letišti Letňany vyjádřila svůj nesouhlasný postoj, neboť:

-             Vnímá Letiště Letňany jako území, které je evropsky významnou lokalitou, a proto nesouhlasila se zrušením přílohy č. 8 nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vyřazení EVL CZ0113774 Praha – Letňany z národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL).

-             považuje Letiště Letňany za jeden ze základních symbolů Letňan a součást identity Letňan;

-             trvala na zařazení Letiště Letňany v národním seznamu evropsky významných lokalit (EVL)

-             trvala na zajištění úplné dopravní obslužnosti Letňan ze strany hl. m. Prahy (MHMP),

Jak bylo usnesení č. 445/20/21 ze dne 24.11.2021 dále uvedeno, MČ Praha 18 má za bezpředmětné i jen úvahy o změně charakteru Letiště Letňany a jakékoli změny ÚP v dané lokalitě s tím spojené a požaduje zachovat stávající funkční využití ploch.

4)           Ve sbírce zákonů bylo dne 08.12.2021 zveřejněno Nařízení vlády č. 440/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením byla zrušena příloha č. 8, tzn., že ze seznamu byla vyřazena evropsky významná lokalita Letiště Letňany. V tuto chvíli však ještě byla účinná vyhláška Ministerstva pro životní prostředí č. 184/2005 ze dne 3. května 2005, o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Současně byla, jak dále vyplývalo z přílohy Nařízení Vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit do evropského seznamu, účinného od 29.06.2022, byla zde stále vedena pod kódem CZ0113774 lokalita Praha – Letňany.

5)           Jak jednoznačně vyplývá ze zápisu z jednání VURM ZHMP ze dne 14.02.2023, str. 11 – 12, bod 6. Aktualizace Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy + P 234/2019, předseda VURM upozornil na nesouhlasná stanoviska MČ Praha 18, 19 a Čakovice. Současně starosta MČ Praha Letňany, Zdeněk Kučera, upozornil na nesouhlasné stanovisko MČ.

6)           Zastupitelstvo MČ Praha 18 usnesením č. 143/Z3/23 ze dne 06.03.2023 uložilo Výboru ZMČ pro územní rozvoj a plánování, Výboru ZMČ pro dopravu a majetek a Výboru ZMČ pro životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost a ICT zajistit u vlastníka(-ů) dotčených pozemků prezentaci podnětu č. P234/2019 v rámci   zasedání výborů a předložit RMČ a ZMČ svá stanoviska.

7)           Dne 04.04.2023 přijal VŽPB ZMČ usnesení č. 02/VŽPB/04/23, kde Výbor konstatuje, že předložený koncept rozvoje území – letiště Letňany, je v rozporu se zásadami územního rozvoje, a tudíž je tento projektový záměr nepřípustný a neprojednatelný. Pro výbor je zásadně nepřijatelný předložený koncept rozvoje území letiště Letňany

8)           Dne 13.06.2023 se konalo jednání VURM ZHMP, na kterém byla projednávána aktualizace č. 8 ZUR a podnět č. 234/2019. Ačkoliv zástupci MČ Praha 18 vystoupili na tomto jednání a opětovně deklarovali své nesouhlasné stanovisko, není toto zaznamenáno v zápisu.

VURM ZHMP doporučil hlasovat o přerušení podnětu 234/2019, ale aktualizaci ZUR podpořit, a to zkráceně. Usnesení VURM ZHMP (hlasování o doporučení schválení zkráceně bylo přijato) přerušení projednávání podnětu č. 234/2019 bylo přerušeno do říjnového jednání.

9)           RMČ usnesením č. 268/14/23 ze dne 14.06.2023 vyjádřila k projednávání podnětu 234/2019 své stanovisko:

a)           zásadně nesouhlasí s dalším pořizováním změny ÚP dle podnětu a

b)           požaduje přerušit projednávání podnětu č. 234/2019 v orgánech hl. m. Praha, tzn. ve Výboru územního rozvoje, RHMP a ZHMP až do doby:

(i)           ukončení procesu aktualizace ZUR Letiště Letňany,

(ii)          vydání stanoviska k tomuto podnětu ze strany MČ Praha 18 a

(iii)         schválení a uzavření smlouvy o spolupráci (kontribuční) mezi MČ, hl. m. Prahou a investorem, která bude odpovídat platné a účinné Metodice spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy schválené ZHMP, a bude obsahovat zejména též následující:

            stanovení reálné časové osy projektu, etapizace projektu;

            definice vyřešení dopravní obslužnosti celého vymezeného území;

            koordinace situace vnějšího obchvatu Prahy v úseku 520 v návaznosti na vybudování nových obslužných komunikací;

            zajištění vybavenosti v dané lokalitě (dostatečné kapacity v oblasti zdravotnictví, školství, péče o seniory…) s tím, že situace pro obyvatele Letňan se musí podstatně zlepšit proti současnému stavu;

            koordinace připravenosti projektu s případnou součinností s úvahami o realizaci VRU 100 (Z3842) vládní čtvrti;

            časové a legislativní stanovisko k NPP;

            návrh na řešení MHD a propojení se stávající zástavbou MČ Praha 18;

            součinnost s představami HMP o možnostech využití předmětné plochy a VRU 100 (Z3842).

10)        Vyhláškou Ministerstva životního prostření ČR ze dne 12.07.2023, č. 231/2023 o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí, dochází ke zrušení Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 184/2005 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2024.

11)        ZHMP usnesením č. 10/7 ze dne 25.01.2024 schválilo návrh na aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy - jejím smyslem je změna grafické i textové části v oblasti letecké dopravní infrastruktury na území Letiště Letňany. Především se jedná o odstranění jevu Letiště Praha – Letňany z výkresů, limitů letecké dopravní infrastruktury v textové části v oddílu 4.2.2 Letňany (SO/2) a vypuštění celého oddílu 5.3.3. Letiště Letňany bez náhrady.

x.3         Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4         Zodpovídá:       starosta Kučera

x.5         Hlasování:        pro   xx proti   x zdržel se   x                     nehlasoval   x

Usnesení ne-bylo přijato.

Co dále následovalo nás už ani nepřekvapilo: 

Aby náhodou letňanští občané v dalším volebním období příliš neukazovali prstem na možného viníka zrušení letiště a zastavěnosti letištní plochy bylo potřeba aby radniční koalice ANO, ODS, a TOP 09 našla viníka a to to se snažil postaral letňanský místostarosta Lněnička následně ve svém článku v letňanském radničním plátku č. 24 vydaném v březnu 2024 viz. niže.

matepravovedet

píše:  Mgr. Ondřej Lněnička, místostarosta (ODS)  pozn redakce  ZL:   (čtěte pozorně možná textu  (hnojometu) místostarosty  Lněničky  i porozumíte, nám se to ovšem, ač jsme se hodně snažili opravdu nepovedlo)

 Zdravé Letňany a Piráti? Hrobaři Letiště Letňany! aneb Cti otce svého i matku svou… Letňanští, rodáci, nově přišedší! Letos v lednu učinilo ZHMP zásadní krok, který k zániku nasměroval Letiště Letňany, stoletou dominantu Letňan. Změnu na stavební parcely podpořilo 37 pražských zastupitelů. My, Letňanští, musíme vědět, z jakých stran se rekrutovala drtivá většina z oněch 37 hlasů. Nejvíce hlasů (12) dodali „transparentní“ PIRÁTI. „Krásných“ 8 hlasů přidala PRAHA SOBĚ, exlidovce Čižinského. Hnutí STAN, jehož (rakouský) předseda aktuálně objíždí země Koruny české, aby se ukázal jako nebojácný alfa samec, přispělo 4 hlasy přítomných zastupitelů. Pomohla ½ pražských lidovců, o nichž na FB, člen KDU-ČSL, kbelský dopravní referent, R. Čermák, šíří, že statečně bojovali za letiště. Ve své adoraci boje však již nezmiňuje, že žádný z těch božích bojovníků nebyl proti likvidaci letiště. Proč o tom píši? Nepochybuji, že stejně jako já umíte počítat a máte dobrou paměť. Suma sumárum 2/3 likvidačních hlasů dodaly strany, které jsou v letňanském zastupitelstvu v opozici, tj. progresivističtí Piráti a oportunistické Zdravé Letňany, eufemistická kamufláž pro slepenec dozimetrického STAN, všepřítulné KDU-ČSL, militantní Strany zelených a podporovatelů developerské PRAHY SOBĚ. Jistě si pamatujete i předvolební kampaň z roku 2022, kdy na letňanských zastávkách stávaly aktivistické sudičky a před nimi ležely podpisové archy, jedny na vyhlášení referenda o zákazu jakékoli výstavby v Letňanech a druhé na podporu kandidatury Čižinského PRAHY SOBĚ do ZHMP. Ty sudičky se jmenovaly: Z. Walter, T. Raška, R. Čermák, O. Deutsch či Miffek ml., vaši dnešní „zdraví“ letňanští zastupitelé. Zhusta jim u toho asistovala i jejich sesterská organizace, jak sami označují letňanské Piráty, sic přiléhavějším by bylo „dětská organizace“, neboť otcové ze ZL nařídili svým dětem, aby kandidovaly za Piráty. Dodnes nevím, kam, mnohými z Vás podepsané, archy zmizely? Ve světle lednového rozhodnutí ZHMP však rozumí, jak já, tak jistě i Vy, proč se nikdy neobjevily na naší radnici… Cti otce svého a matku svou, toť čtvrté přikázání Desatera, o němž jsem psal již minule. Držme se čtvrtého přikázání v našich rodinách, ale vyvarujme se ho v letňanské politice, neboť je očividné, kam nás vedou rodné strany pokryteckých chameleonů oděných do roucha beránčího Zdravých Letňan a Pirátů. Amen!

Zdroj: Letňanské listy č. 24 z roku 2024