Bleskovka

Aktuální přehled  událostí o COVID-19 na stránkách MZČR najdete :  ZDE

 WalterJe zvykem, nebo možná bylo zvykem, že se během roku každý předseda vyjádří k  činnosti svého výboru.  Proto se po vyzvě k  činnosti Kontrolního výboru ZMČ vyjádřil i jeho předseda, člen zastupitelského opozičního klubu Zdravé Letňany pan Zbyněk Walter.  Možná je to náhoda, možná to byl  záměr,  ale tento rozhovor se do dubnového čísla Letňanských listů prostě "nevešel". Vzhledem k tomu, že si nejsem jist, zda si tento rozhovor budete moci v dalších listech přečíst, rozhodl jsem se  pro jeho možná předčasnému zveřejnění na webových stránkách našeho spolku.Olaf Deutsch, letňanský zastupitel, předseda spolku Zdravé Letnany z. s.

Jste předsedou výboru, kam mimo jiné směřují připomínky k práci úředníků či politiků a jehož práce je poměrně ostře sledovaná. Můžete v krátkosti nastínit, čím se se svými kolegy právě teď zabýváte?

Úvodem je vhodné připomenout čtenářům Letňanských listů postavení Kontrolního výboru. Kontrolní výbor je jedním ze zákona povinně ustanoveným Výborem ZMČ  (druhým je Finanční výbor), kterému zákon stanovuje náplň činnosti. Především se jedná o kontrolu toho, jak se plní usnesení ZMČ a Rady MČ , dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními Výbory ZMČ a Úřadu MČ na úseku samostatné působnosti, a v neposlední řadě plní další úkoly, jimiž ho pověří ZMČ. Kontrolní výbor je kolektivní orgán, není to jen o jejím předsedovi, a určitě mi to nebudou mít členové za zlé, že je tu představím. Kontrolní výbor pracuje ve složení JUDr. Anička Císařová, Helena Říhová, Mgr. Miroslava Siváková, Ing. Veronika Sasková, Helena Lukešová a Lukáš Wencl. Tajemnicí kontrolního výboru a zároveň osobou poskytující veškerý „servis“ je Bc. Lucie Kubíčková. Nově zvolený Kontrolní výbor navázal na činnost předchozího, a to nejen proto, že někteří členové již působili v minulém volebním období, ale i proto, že stávající Kontrolní výbor převzal některé z té doby neuzavřené kauzy. Z minulého období zdědil Kontrolní výbor především úkol mu uložený ZMČ týkající se kauzy „Ukončení smluvních vztahů mezi MČ Praha 18 a LSK vs. TJ Letov Letňany o.s. a SK Tiebreak Praha“. Tento úkol se vztahuje k roku 2014 a jeho vyřešení je závislé na rozhodnutí soudů, výhled k vyřízení tohoto „kostlivce“ je již v řádu jednotek měsíců. Dalším „kostlivcem“, nikoliv ovšem vinou ne/činnosti Kontrolního výboru, je podnět k prošetření možného vzniku škody související se společností LSK s.r.o., kdy je toto opět závislé na stanovisku likvidátorky společnosti LSK s.r.o.. V současné době se Kontrolní výbor zabývá podněty jednotlivých zastupitelů. Tyto podněty se týkají prověřování odměňování členů Redakční rady Letňanský listů se zadáním na konkrétní zastupitele, dalším podnětem je prověření užívání služebních vozidel uvolněnými zastupiteli a prozatím posledním je prověření skutečností vzniklých v důsledku uzavření kupních smluv o nabytí vlastnických práv k pozemkům parc. č. 760/85 a 760/173 v k. ú. Letňany. Neznalý čtenář by z výše uvedeného málem nabyl dojmu, že v Zastupitelstvu MČ Praha 18 probíhá jakási „podnětová“ válka, kdy na „střídačku“ jednou podá podnět koaliční zastupitel na opozičního, a následně opoziční na koaličního. Bohužel, z historie jednání Kontrolního výboru to není nic neobvyklého. Ovšem Kontrolní výbor složený z členů různých politických stran a hnutí musí vždy zachovat nestrannost a nadhled.

Máte za sebou rok práce. Řešili jste během tohoto roku něco zásadního?

Otázkou je, co si představíme pod pojmem „něco zásadního“. V dnešní době, kdy všichni řešíme „koronavirus“ a jeho vliv na naše zdraví a zdraví našich blízkých, je většina ostatních „zásadních“ záležitostí pouhou malicherností. Ale zpět k otázce, Kontrolní výbor v průběhu posledních měsíců řešil podnět na odměňování členů Redakční rady Letňanských listů, konkrétně, že byli za totožnou činnost odměňováni dvakrát až třikrát, a to z pozice zastupitele a podruhé podle uzavřené dohody. Kontrolní výbor projednal předložený podnět, musel se seznámit s činností Redakční rady LL, s jejich náplní, prostudovat usnesení Rady MČ týkající se zřízen a statutu Redakční rady LL, zkontrolovat jednotlivé výkazy práce a porovnat je s účetními doklady, a toto vše porovnat s činností jednotlivých zastupitelů (i členů z řad veřejnosti). Na posledním jednání přijal Kontrolní výbor většinové usnesení, ve kterém uvedl, že „doporučuje Radě MČ vytvořit statut Redakční rady LL a dále nedoporučuje vrátit částku 2.800,- Kč zastupitelem s ohledem na to, že do své práce vložil nejen vlastní invenci, ale také vlastní prostředky na pořizování fotodokumentace, za kterou nikdy nežádal náhradu“. Dalším podnětem, respektive podněty k řešení bylo „Prověření využívání služebních vozidel v majetku MČ Praha 18 uvolněnými zastupiteli“. K podnětu obdržel Kontrolní výbor svazek písemností (seznamy vozidel MČ Praha 18, kopie předávacích protokolů, výpisy z CCS karet, aj.) spolu s písemným vyjádřením o zjištěných skutečnostech. Jeden z podatelů podle výpisu z karet CCS zjistil, že „u jednoho vozidla byl v rozmezí ledna až října 2019 zaznamenán nájezd  27.150 km, což v případě služebních cest vykonávaných převážně v aglomeraci Prahy je přinejmenším zvláštní a podivné“. Vysvětlením můžou být nesrovnalosti na kartách CCS týkající se pohybu vozidel mimo aglomeraci Prahy, množství kilometrů s porovnáním se spotřebou paliva, a v neposlední řadě místa čerpání paliva (např. Smržovka Robin Oil, Železný Brod, aj.). Kontrolní výbor se tímto podnětem aktuálně zabývá a prověřuje ho i s ohledem na možnou kolizi s daňovými předpisy. Poskytnutí vozidla pro služební i soukromé účely se z hlediska daně z příjmů považuje za nepeněžní příjem, jehož zdanění se řídí dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Za nepeněžní příjem považují tento akt i platné předpisy upravující odvody sociálního a zdravotního pojištění. Konkrétně má být zdaněno 1 % z pořizovací ceny vozidla včetně DPH. V době podání podnětu neexistovaly pravidla autoprovozu pro uvolněné zastupitele v podmínkách MČ Praha 18, to by byl jeden z návrhů Kontrolního výboru v konečném usnesení. Tyto pravidla byla v průběhu prověřování tohoto podnětu přijata, a to k 1.3.2020, členové Kontrolního výboru se nimi v průběhu času seznámí. Kontrolní výbor na svých pravidelných jednáních řeší v uvozovkách i ryze praktické záležitosti, týkající se každodenního života MČ. Jedná se např. stav úklidu v Letňanech, rozmístění kontejnerů, připravenost zimní údržby, činnosti Městské Policie v okrsku Prahy 18, vyúčtování přidělených dotací a výběrových řízení k zakázkám, aj..

Máte nějaké cíle pro následující měsíce? Čeho byste chtěl – ve spolupráci se svými kolegy z výboru – během tohoto volebního období dosáhnout?

Cíle pro následující měsíce? Čeho bychom chtěli dosáhnout?

U Kontrolního výboru s ohledem na náplň jeho činnosti je složité stanovit si nějaké konkrétní cíle. Většina ostatních výborů ZMČ s ohledem na jejich náplň činnosti si tyto cíle stanovit může (např. Výbor pro dopravu a životní prostředí si např. stanoví vyřešení dopravní situace křižovatky Beranových – Veselská, Výbor pro školství, vzdělávání a sport si stanoví např. výstavbu druhé etapy MŠ Místecká, a takhle bych mohl pokračovat u každého jednotlivého Výboru ZMČ). Kontrolní výbor má dlouhodobě danou agendu, především týkající se kontroly plnění přijatých usnesení ZMČ a Radou MČ, vyřizování petic, stížností a podnětů občanů, podnětů za strany ZMČ a Rady MČ, podněty od členů Kontrolního výboru. Určitě je našim společným cílem přiblížit Kontrolní výbor občanům MČ Praha 18, kdy účast na dění v obci ze strany občanů je skutečně nepatrná. Proto se Kontrolní výbor snaží o co největší transparentnost při svém jednání, snaží se podněty, které nejsou nikterak složité, vyřizovat v co nejkratších lhůtách. Cílem může být, samozřejmě ve shodě s ostatními Výbory ZMČ, kontrola činnosti jednotlivých Výborů s ohledem na jejich personální obsazení, respektive na účasti členů při jednání těchto Výborů. Závěrem bych všem popřál, v dnešní době plné negativních zpráv, plno optimismu, vzájemné slušnosti a schopnosti pomáhat druhým. Vždy mysleme na to, že jsou mnohem důležitější věci než jen naše „běžné“ každodenní starosti. 

Vizitka: Zbyněk Walter Vystudoval jsem vysokou školu se zaměřením na právo a krizový management. Pracuji jako právník u Celní správy České republiky. V komunální politice působím s přestávkami od roku 1989 (od období „sametové“ revoluce), v  Kontrolním výboru jsem od roku 2016 a v roce 2018 jsem byl jako nezávislý kandidát za spolek Zdravé Letňany zvolen do Zastupitelstva MČ. Jako sportovec mám rád fair play, kdy unfair hra je mi cizí. Právě to druhé, unfair chování a vystupování některých komunálních politiků, mě jako občana Letňan přivedlo do komunální politiky a následně díky voličům do Zastupitelstva MČ. Z pozice Kontrolního výboru nemůžeme přímo ovlivnit občanskou společnost, ale můžeme toto činit svými pevnými postoji a zdravými názory nepodléhajícími různým politickým tlakům.